Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

Effettua una ricerca

Ricerca Avanzata

Anno XLI
SAN PAOLO
Agosto 1966
Roma Casa Generalizia,

AVE MARIA, LIBER INCOMPREHENSUS, QUAE VERBUM ET FILIUM PATRIS MUNDO LEGENDUM EXHIBUISTI (S. EPIPHANIUS EP.)

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
Reverendissimo Padre,
mi faccio premura far pervenire alla Paternità Vostra Reverendissima gli uniti esemplari della Lettera della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, che il Santo Padre ha disposto venga portata a conoscenza anche dei Superiori Maggiori Religiosi.
La prego di voler far cortesemente pervenire l'importante documento a tutti i Reverendissimi Superiori Generali, i quali, secondo il citato documento, dovranno riferire alla Santa Sede le loro osservazioni prima del prossimo Santo Natale, osservando in proposito il rigoroso segreto prescritto.
La ringrazio dei suoi buoni uffici e tengo a confermarmi, con sensi di distinto ossequio, della Paternità Vostra Rev.ma devotissimo
+ Paolo PHILIPPE
Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi


SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
Roma, 24 iulii 1966
Piazza del S. Uffizio 11
PROT. N. 871/66 (In responsione fiat mentio huius numeri)

AD VENERABILES PRAESULES
CONFERENTIARUM EPISCOPALIUM

Cum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, nuper feliciter absolutum, sapientissima documenta promulgaverit, sive in re doctrinali, sive in re disciplinari, ad Ecclesiae vitam efficaciter promovendam, grave populo Dei universo incumbit onus, nempe omni nisu satagendi ut ad actum perducatur quidquid, Spiritu Sancto afflante, in amplissimo illo Episcoporum coetu, Praesidente Summo Pontifice, sollemniter propositum vel decretum fuit.
Ad Hierarchiam vero spectat ius et officium vigilandi, dirigendi, promovendi renovationis motum a Concilio inchoatum, ita ut eiusdem Concilii Documenta et Decreta rectam interpretationem accipiant et ad effectum deducantur secundum propriam ipsorum vim et mentem adamussim servatam. Haec enim doctrina ab Episcopis est tuenda, quippe qui sub Petro capite munere auctoritative docendi pollent. Laudabiliter vero multi Pastores Concilii doctrinam apte explicandam iam susceperunt.
~
Dolendum attamen est ex variis partibus nuntios non faustos pervenisse de abusibus in doctrina Concilii interpretanda invalescentibus, necnon de peregrinis et audacibus opinionibus hic illic insurgentibus quae plurium fidelium animos non parum pervertunt. Laudanda sunt studia et conamina ad veritatem penitius investigandam, probe distinguendo inter id quod est credendum et id quod est opinabile; at ex documentis ab hac Sacra Congregatione examinatis constat de non paucis sententiis quae limites simplicis opinionis vel hypotheseos facile praetergredientes ipsum dogma et fidei fundamenta aliquatenus afficere videntur.
Aliquot ex istis sententiis et erroribus, per modum exempli, expedit tangere prout ex relationibus virorum doctorum necnon ex editis scriptis innotescunt.
1) Imprimis occurrit ipsa Sacra Revelatio: sunt etenim qui ad Sacram Scripturam recurrunt Traditione consulto seposita, sed Biblicae inspirationis et inerrantiae ambitum et vim coartant et de historicorum textuum valore non recte sentiunt.
2) Quod autem attinet ad doctrinam Fidei, formulae dogmaticae dicuntur ita historicae evolutioni subesse ut etiam ipsarum sensus obiectivus mutationi obnoxius sit.
3) Magisterium ordinarium Ecclesiae, praesertim Romani Pontificis ita interdum negligitur et parvipenditur, ut ad regionem rerum opi-nabilium fere relegetur.
4) Veritatem obiectivam absolutam, firmam et immutabilem, quidam fere non agnoscunt omniaque cuidam relativismo obnoxia faciunt, et quidem ea fucata ratione secundum quam Veritas quaecumque rythmum evolutionis conscientiae et historiae necessario sequatur.
5) Ipsa D. N. Iesu Christi adorabilis Persona impetitur, cum in recogitanda christologia tales de natura et persona conceptus adhibeantur qui cum dogmaticis definitionibus vix componi possunt. Serpit quidam humanismus christologicus ob quem Christus ad condicionem simplicis hominis reducitur, qui sensim suae divinae Filiationis conscientiam acquisierit. Eius virginalis conceptio, miracula, ipsa Resurrectio verbotenus conceduntur sed reapse ad merum ordinem naturalem reducuntur.
6) Itidem in Sacramentorum theologica tractatione quaedam elementa vel ignorantur vel non sufficienter attenduntur, maxime quod ad Ss.mam Eucharistiam attinet. De praesentia reali Christi sub speciebus panis et vini non desunt qui disputent exaggerato symbolismo faventes perinde ac si panis et vinum non per transubstantiationem converterentur in Corpus et Sanguinem D. N. Iesu Christi, sed mere tran-sferrentur ad quamdam significationem. Sunt etiam qui conceptum agapes quoad Missam plus aequo urgent prae idea Sacrificii.
~
7) Sacramentum Paenitentiae quidam expli-care malunt tamquam medium reconciliationis cum Ecclesia, non satis exprimendo reconcilia-tionem cum ipso Deo offenso. Contendunt etiam huic Sacramento celebrando necessariam non esse personalem confessionem peccatorum, sed solam functionem socialem reconciliationis cum Ecclesia exprimere satagunt.
8) Nec desunt qui doctrinam Concilii Tridentini de peccato originali vel parvipendunt vel ita commentantur ut originalis culpa Adami et ipsius peccati transmissio saltem obfuscentur.
9) Nec minores circumferuntur errores in ambitu theologiae moralis. Etenim non pauci obiectivam rationem moralitatis reicere audent; alii legem naturalem non accipiunt, asserunt vero legitimitatem moralis situationis quam dicunt. Perniciosae opiniones propagantur de moralitate ac responsabilitate in re sexuali et matrimoniali.
10) His omnibus addenda est nota de Oecumenismo. Laudat profecto Sedes Apostolica eos qui in spiritu Decreti Conciliaris de oecumenismo incepta promovent ad caritatem cum seiunctis fratribus fovendam eosque ad unitatem Ecclesiae attrahendos, sed dolet non deesse qui Decretum Conciliare suo modo interpretantes talem actionem oecumenicam urgent quae veritatem offendat de Fidei et Ecclesiae unitate, favendo periculoso irenismo et indifferentismo, quod quidem a mente Concilii omnino alienum est.
Huiusmodi errores et pericula, singula quidem hic illic sparguntur, summaria vero synthesi collecta hac epistola locorum Ordinariis exhibentur, ut pro suo quisque munere et officio satagat ad ea compescenda vel praecavenda.
Enixe autem hoc Sacrum Dicasterium rogat ut iidem locorum Ordinarii in propriis Confe-rentiis Episcopalibus adunati de illis agant et ad Sanctam Sedem opportune referant suaque pandant Consilia ante festum Nativitatis D. N. I. Ch. anni currentis.
Has Litteras quas publici iuris fieri patens ratio prudentiae vetat, Ordinarii aliiqui quibu-scum ipsi eas communicare iusta de causa cen-suerint, sub stricto secreto tegant
~
AI VENERABILI PRESULI
DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, da poco felicemente terminato, avendo promulgato sapientissimi documenti sia in materia dottrinale che disciplinare per alimentare efficacemente la vita della Chiesa, incombe a tutto il popolo di Dio il grave onere di far sì che venga attuato tutto ciò che, con l'influsso dello Spirito Santo, sotto la presidenza del Sommo Pontefice, è stato solennemente proposto o decretato in quell'amplissima assemblea di Vescovi.
Spetta poi alla Gerarchia il diritto e il dovere di vigilare, dirigere e promuovere il moto di rinnovamento iniziato dal Concilio in modo che i documenti e i Decreti del medesimo Concilio siano rettamente interpretati e realizzati secondo la loro forza e mente. Infatti tale dottrina deve essere tutelata dai Vescovi i quali, sub Petro capite, hanno il dovere di insegnare autoritativamente. Molti Pastori hanno già lodevolmente provveduto a spiegare adeguatamente la dottrina del Concilio.
Tuttavia si deve lamentare come da varie parti sono giunte notizie poco rassicuranti circa abusi nell'interpretazione della dottrina del Concilio e circa peregrine e audaci opinioni sorte qua e là, che pervertono l'animo dei fedeli. Sono certamente degni di lode gli studi e i tentativi fatti per investigare più a fondo la verità, distinguendo giustamente tra ciò che è da credersi e ciò che è soltanto opinabile; ma dai documenti esaminati da questa Sacra Congregazione consta purtroppo l'esistenza di non poche affermazioni che oltrepassando i limiti della semplice opinione o ipotesi sembrano intaccare lo stesso dogma e i fondamenti della fede.
A modo di esempio si è creduto opportuno riportare qualcuna di tali affermazioni ed errori come risultano dalle relazioni di uomini dotti e da alcune pubblicazioni.
1 - Prima di tutto sulla stessa Sacra Rivelazione. - Vi sono infatti di quelli che ricorrono alla Sacra Scrittura mettendo da parte appositamente la Tradizione; restringono l'ambito e il valore dell'ispirazione e dell'inerranza biblica e non la pensano giustamente sul valore dei testi storici.
2. - Circa la dottrina della Fede. - Si afferma che le formule dogmatiche sono talmente soggette all'evoluzione storica che anche il loro senso oggettivo subisce mutazioni.
3 - Il della Chiesa, specialmente del Romano Pontefice viene talora talmente negletto e minimizzato da essere anzi relegato nella sfera delle cose opinabili.
~
4 - Alcuni quasi non riconoscono la verità oggettiva, assoluta, ferma e immutabile e tutto viene assoggettato ad un certo relativismo e ciò per la falsa ragione secondo la quale qualsiasi verità deve necessariamente seguire il ritmo dell'evoluzione della coscienza e della storia.
5 - La stessa adorabile Persona di N. S. Gesù Cristo non è risparmiata poiché nella revisione della Cristologia vengono usati tali concetti sulla natura e sulla persona che non si possono conciliare con le definizioni dogmatiche. Serpeggia un certo umanesimo cristologico secondo il quale Cristo è ridotto nella condizione di un semplice uomo che avrebbe acquistato poco per volta coscienza della sua filiazione divina. La sua concezione verginale, i miracoli, la stessa Risurrezione, a parole, sono ammessi, ma di fatto sono relegati al mero ordine naturale.
6. - Così pure nella trattazione teologica dei Sacramenti alcuni elementi o sono ignorati o non sono sufficientemente considerati, specialmente a riguardo della SS. Eucaristia. Sulla presenza reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino non mancano coloro che disputano aderendo ad un esagerato simbolismo come se il pane e il vino non venissero convertiti, colla transustanziazione, nel corpo e sangue di N. S. Gesù Cristo, ma trasferiti a una certa significazione. Vi sono pure di quelli che circa la Messa esagerano il concetto di agape a scapito dell'idea di Sacrificio.
7 - Alcuni preferiscono spiegare il Sacramento della Penitenza come un mezzo di riconciliazione colla Chiesa; trascurando quasi la riconciliazione collo stesso Dio offeso. Affermano anche che nella celebrazione di questo Sacramento non è necessaria la confessione personale dei peccati, ma si sforzano di spiegare la sola funzione sociale della riconciliazione colla Chiesa.
8 - Non mancano coloro che minimizzano o commentano la dottrina del Concilio di Trento sul peccato originale in modo almeno da offuscare la colpa originale di Adamo e la trasmissione di quel peccato.
9 - Né minori errori circolano nell'ambito della Teologia morale. Infatti non pochi osano rigettare la ragione oggettiva della moralità. Altri non accettano la legge naturale e asseriscono la legittimità della così detta morale della situazione. Vengono propagate opinioni perniciose sulla moralità e responsabilità in materia sessuale e matrimoniale.
10 - A tutto ciò va aggiunta una nota sull'Ecumenismo. La Sede Apostolica loda coloro che nello spirito del Decreto conciliare sull'Ecumenismo promuovono iniziative per fomentare la carità coi fratelli separati e attrarli nell'unità della Chiesa, ma si duole perché non mancano coloro che interpretando a loro modo il Decreto conciliare, urgono una tale azione ecumenica che offende la verità sull'unità della fede e della Chiesa, favorendo un pericoloso irenismo e indifferentismo che è del tutto alieno dalla mente del Concilio.
Questi errori e pericoli sparsi qua e là sono stati riuniti in una sintesi sommaria da questa lettera per essere resi noti agli Ordinari dei luoghi affinché ognuno di essi si adoperi a reprimerli e a prevenirli.
Questo Sacro Dicastero prega i medesimi Ordinari dei luoghi, adunati nelle loro Conferenze episcopali a trattare di essi e a inviare una relazione alla Santa Sede, manifestando i loro pareri, prima del Natale di quest'anno.
Gli Ordinari e coloro coi quali credano di comunicarla per una giusta causa, coprano di stretto segreto questa lettera che una evidente ragione di prudenza vieta di pubblicare.
A. CARD. OTTAVIANI

P. S. La presente circolare è riservata ai Superiori ed agli Insegnanti della Teologia e Filosofia.

~