Alberione Opera Omnia
 


 

Indicazioni bibliografiche

  Autore

Don Giacomo Alberione
  Titolo Opera ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE (POL)
  Scritta nel 1953
  Anno Ed 2019
  Lingua polacco
  Pagine Totale 256
  Destinatario Famiglia Paolina
  Forma Testo
 

Continua la lettura

0
BRANOespaol  english  brazilian  italiano  Sigle-Legenda
     
Codice:
101901

SCHEDA - Capitolo: ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE   Contesto:contesto Paragrafo: gia caricata -  Pag.: 1


JAKUB ALBERIONE


ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE


Charyzmatyczna historia Rodziny Świętego Pawła


Tytuł oryginału:
Abundantes divitiae gratiae suae. Storia carismatica della Famiglia Paolina
red.: A. Colacrai, E. Sgarbossa

Skrót tytułu dzieła: AD

Tłumaczenie:
ks. Witold Wiśniowski SSP, Robert Łobko, Marcin Romanowski SSP

Redakcja wydania polskiego:
ks. Krzysztof Burski SSP

Projekt okładki:
Anna Kawecka

Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem
© Edycja Świętego Pawła, 2011

Nihil obstat:
ks. Witold WiśnioWski, Przełożony Regionalny Towarzystwa Świętego Pawła Częstochowa, 26 sierpnia 2001 r., L.dz. 8/01/N

ISBN 978-83-7797-

Wydanie elektroniczne, 2013

© Casa Generalizia della Societá San Paolo, 1998
© Edycja Świętego Pawła, 2001
ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa
tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89
www.edycja.pl • e-mail: edycja@edycja.pl

Dystrybucja:
Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła
ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74
e-mail: dystrybucja@edycja.pl

Księgarnia internetowa:
www.edycja.pl
SŁOWO WSTĘPNE


Święty Paweł zapewniał swoich braci z Efezu, że wszystko, co Bóg doko­ nuje pośród nich, dzieje się po to, aby objawiło się „przemożne bogactwo Jego łaski” (Ef 2, 7). Podobnie czyni również błogosławiony ksiądz Jakub Alberione (1884­1971), wydobywając na światło dzienne wydarzenia, któ­ re tworzą charyzmatyczną historię Rodziny Świętego Pawła. Pod wpływem nalegań ze strony swoich pierwszych synów duchowych, w 1953 roku przele­ wa na papier wszystkie doświadczenia, które zapisały się w jego sercu jako cuda łaski Bożej. Pragnie w ten sposób ukazać, że nadzwyczajne wydarze­ nia, które miały miejsce w rodzącej się nowej rodzinie zakonnej, nie były jego zasługą, ale jedynie „przemożnym bogactwem łaski”.
Ksiądz Alberione już w pierwszym punkcie zaznacza, że powinien opowie­ dzieć podwójną historię: historię Bożego miłosierdzia i upokarzającą historię braku odpowiedzi na bezmierną Bożą miłość. Zapiski, które są treścią tych autobiograficznych wspomnień, są przedstawieniem „przemożnego bogactwa łaski”, jaką Bóg w swoim miłosierdziu zechciał wylać na Rodzinę Świętego Pawła. Siebie samego ksiądz Alberione uważa za osobę „niegodną i niezdol­ ną” (AD 350), którą jednak Bóg zechciał się posłużyć dla wypełnienia swej woli. Czując się jak „pędzel za marne grosze” (AD 350) i ślepy wobec dzie­ ła, które ma wykonać, podkreśla, że to jedynie geniusz Bożego miłosierdzia jest siłą sprawczą powstałej fundacji. Ksiądz Alberione nie chce opowiadać o sobie samym i dlatego w swojej narracji stawia siebie w trzeciej osobie.
Słowa św. Pawła skierowane do Efezjan: „przemożne bogactwo Jego łaski” (abundantes divitiae gratiae suae) stanowią nie tylko tytuł książki, ale również jej istotną osnowę. Sięgając po te wspomnienia będziemy mogli uchwycić wszystkie ruchy Boskiego Artysty, które wykonał, trzymając w dło­ ni „marny pędzel”. Lektura wydarzeń towarzyszących powstaniu Rodziny Świętego Pawła może stać się dla każdego pomocą do odkrycia i głębszego zrozumienia osobistych doświadczeń duchowych, aby jeszcze pełniej i z więk­ szą miłością wykorzystać swoje powołanie, zużywając wszystkie siły dla wypełnienia Chrystusowej misji w świecie.

Ks. Witold WiśnioWsKi
Przełożony Regionalny Towarzystwa Świętego Pawła
 
Note
 

www.operaomnia.alberione.org

 
   
 

Copyright © 2020 Famiglia Paolina
Powered by: www.paulus.net